Voorwaarden

Welkom! Sokuvo.nl levert haar diensten aan u onderworpen aan de kennisgevingen, termijnen, en die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst") omstandigheden. Bovendien, als u een Sokuvo.nl diensten (bijv. Klant recensies) gebruikt, zult u worden onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, bepalingen en voorwaarden van toepassing op deze diensten, en ze zijn in deze overeenkomst opgenomen door deze verwijzing. Sokuvo.nl behoudt zich het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Toegang tot, het browsen, of op andere wijze gebruik van de site geeft uw akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig te lezen alvorens verder te gaan.

Gebruik van de site: U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar oud of een bezoek aan de site onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, Sokuvo.nl verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie door het weergeven van het op uw internet browser alleen voor het doel van het winkelen voor persoonlijk voor toegang tot en gebruik van de Site items op de site en niet verkocht voor commercieel gebruik of gebruik voor rekening van derden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door Sokuvo.nl vooraf. Elke inbreuk op deze overeenkomst leiden tot de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleend zonder kennisgeving aan u licentie. Tenzij toegestaan in de paragraaf hierboven, mag u niet reproduceren, verspreiden, tonen, verkopen, verhuren, verzenden, afgeleide werken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins deze site of een deel ervan, tenzij exploiteren uitdrukkelijk toegestaan door Sokuvo.nl schriftelijk. U mag geen commercieel gebruik van een van de informatie die op de site of het gebruik van de Site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Sokuvo.nl van tevoren te maken. Sokuvo.nl behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te be?indigen en / of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief, zonder beperking, als Sokuvo.nl denkt dat de gebruiker in strijd met de wet of schadelijk is voor Sokuvo.nl 's belangen. Je mag niet uploaden, distribueren of anderszins te publiceren via deze Site Content, informatie of ander materiaal dat (a) inbreuk maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, of kunnen aanleiding geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van Amerikaanse of internationale recht; of (c) omvat alle bugs, virussen, wormen, luiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen. Sokuvo.nl kunt u een wachtwoord en account identificatie toewijzen, zodat u toegang krijgt tot bepaalde delen van deze site. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie gebruiken, wordt u geacht gemachtigd om toegang te krijgen en gebruik maken van de Site in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en Sokuvo.nl heeft geen verplichting om de vergunning of de bron van een onderzoek dergelijke toegang of het gebruik van de Site.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen met behulp van het wachtwoord en de identificatie oorspronkelijk toegewezen aan u of een dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is toegestaan, waaronder, zonder beperking, alle communicatie en uitzendingen en alle verplichtingen (inclusief, zonder beperking, de financi?le verplichtingen) die worden gemaakt door middel van dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en identificatie aan u toegewezen. Je wordt onmiddellijk Sokuvo.nl van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site op de hoogte. Beoordelingen en opmerkingen Tenzij anders elders in deze Overeenkomst of op de site, iets dat u indient of post aan de site en / of verstrekken Sokuvo.nl, inclusief, zonder beperking, idee?n, knowhow, technieken, vragen, recensies, commentaren en mits suggesties (collectief, "Inzending"), is en zal zo worden behandeld niet-vertrouwelijk en gepatenteerd, en door het indienen of boeken, gaat u akkoord met onherroepelijk licentie de toegang en alle IP-rechten daarop (met uitzondering van de morele rechten, zoals auteurschap rechts) om gerelateerde Sokuvo.nl kosteloos en Sokuvo.nl moeten over de royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, en overdraagbaar recht te gebruiken, kopi?ren, distribueren, tonen, publiceren, uitvoeren, verkopen, verhuren, over te dragen, aan te passen, er afgeleide werken van worden deze inzendingen op welke wijze en in welke vorm, en te vertalen, te wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren dergelijke Inzending. Alle inzendingen is het enige en exclusieve eigendom van Sokuvo.nl automatisch worden en mogen niet worden teruggegeven aan u en gaat u ermee akkoord om een geschil in verband met het gebruik van de invoer door Sokuvo.nl in de toekomst te verhogen. U garandeert dat uw Inzending, geheel of gedeeltelijk, zijn duidelijk en vrij van IE-inbreuk, geschillen of claims van derden. Sokuvo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van auteursrecht of andere rechten van derden door jou. U verbindt zich ertoe om de verdediging voor en vrijwaart de Sponsor tegen eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden. In aanvulling op de rechten die gelden voor de Inzending, wanneer u opmerkingen of beoordelingen op de site te posten, verleent u ook Sokuvo.nl het recht om de naam die u indient bij elke beoordeling, commentaar of andere inhoud te gebruiken, indien aanwezig, in verband met een dergelijke beoordeling, commentaar, of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar of een wettelijke controle van de rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere content die u plaatst op deze site en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere Inhoud door Sokuvo.nl zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op rechten van derden. Gij zult een vals e-mailadres niet gebruiken, doen alsof ze anders dan uzelf, iemand te zijn of anderszins misleiden Sokuvo.nl of derden over de oorsprong van alle inzendingen of Content. Sokuvo.nl kunnen, maar zijn niet verplicht om alle inzendingen (inclusief commentaar of recensies) om welke reden te verwijderen of te bewerken. Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, foto's of andere beelden, pictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woord software en andere inhoud op de website van Sokuvo.nl (gezamenlijk, "Inhoud"), behoort uitsluitend tot Sokuvo.nl of de juiste inhoud leveranciers. Je mag niet gebruiken, te reproduceren, kopi?ren, wijzigen, verzenden, tonen, publiceren, verkopen, in licentie, publiekelijk uitvoeren, verspreiden of commercieel te exploiteren een van de Content of anderszins vervreemden van een van de inhoud op een manier die niet door Sokuvo.nl toegestaan, zonder Sokuvo.nl 's uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools op Sokuvo.nl evenals het gebruik van Sokuvo.nl handelsmerken of servicemerken van metatags is ten strengste verboden. U kunt bekijken en de inhoud gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de website en voor geen enkel ander doel. De verzameling, samenstelling en montage van alle inhoud op deze site (de "Compilation") behoren uitsluitend aan Sokuvo.nl. Je mag niet Sokuvo.nl 's Inhoud of Compilation gebruiken op een manier die in diskrediet Sokuvo.nl of op een manier die waarschijnlijk verwarring of strijd met toepasselijke wetten of voorschriften veroorzaken. Alle software die gebruikt wordt op deze Site (de "Software") is eigendom van Sokuvo.nl en / of haar leveranciers Software. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd door provinciale, nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden aan Sokuvo.nl. Overtreders zullen worden vervolgd in de volle omvang van de wet. Sokuvo.nl erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig, enig gebruik van televisie, film, muziek, film festival of andere namen of titels hebben geen verbinding met Sokuvo.nl en zijn het exclusieve eigendom van het copyright of handelsmerk houders. Onze jurken zijn ge?nspireerd door de beroemde stijl en zijn onze recreaties van item gedragen door de beroemdheden op uw favoriete tv-shows en de rode loper, maar ze zijn niet bevoegd, langs onderschreven, of verbonden met deze shows op welke manier en zijn niet bedoeld als inbreuken van elke geregistreerde handelsmerken of auteursrechten. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten Policy

Het is het beleid van Sokuvo.nl waar nodig passende maatregelen nemen om te handhaven en alle relevante Staat erkennen, federale en internationale wetten in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk een handelsmerk, auteursrecht, octrooien en alle of enige andere wetten Intellectuele Eigendom . Als u een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten en u denkt dat Sokuvo.nl verkoopt, te koop aanbiedt of beschikbaar stelt goederen en / of diensten die uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken, stuur dan de volgende gegevens in zijn geheel te service@Sokuvo.nl informatie die nodig is

1. Een elektronische of fysieke handtekening van de gemachtigde op te treden namens de eigenaar van een exclusief dat de vermeende inbreuk persoon.;

2. Een beschrijving van het beweerdelijk inbreukmakende werk of materiaal.;

3. Een beschrijving van waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is geplaatst op de site (product (en) URL);

4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat stellen om contact met u, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.;

5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet door het auteursrecht of andere eigendomsrechten eigenaar, zijn agent of de wet is toegestaan.;

6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die u beweert zijn geschonden door de Website (bijvoorbeeld "XYZ copyright", ". ABC handelsmerk, Reg.nr. 123456, geregistreerd 1/1/04", etc);

7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en aanmelding is accuraat en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent of bevoegd is te handelen namens de eigenaar wiens exclusieve recht is van de vermeende inbreuk van het auteursrecht.

Be?indiging en Effect van be?indiging In aanvulling op de wettelijke of andere remedies, Sokuvo.nl kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de overeenkomst onmiddellijk te be?indigen of een of alle van uw rechten onder deze overeenkomst verleende herroepen. Bij be?indiging van deze overeenkomst, zal u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site en Sokuvo.nl zal, naast eventuele andere wettelijke of billijke middelen, onmiddellijk alle wachtwoord (en) in te trekken, en rekening identificatie afgegeven aan u en uw toegang tot en gebruik van deze site in zijn geheel of gedeeltelijk te weigeren. Be?indiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen (inclusief zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die v??r de datum van be?indiging. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid Tenzij anders bepaald in de standaard verkoopvoorwaarden die hetzelfde van elk product op deze site, deze site regeren, worden de te koop aangeboden op het en de transacties uitgevoerd door middel van het product dat door Sokuvo.nl op een "as is"-basis . Sokuvo.nl geeft geen presentaties of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, opgenomen inhoud, materialen of producten op deze site, behalve zoals hier voorzien in de volledige mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Sokuvo.nl wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, geen overtreding, titel, ongestoorde werking, nauwkeurigheid van de gegevens, en systeemintegratie. deze site kunnen onnauwkeurigheden, fouten of tikfouten. Sokuvo.nl garandeert niet dat de inhoud ononderbroken of foutloos zal zijn. voor zover maximaal is toegestaan door de wet, zal Sokuvo.nl niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte incidentele, voorbeeldige, speciale of gevolgschade. voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Sokuvo.nl totale aansprakelijkheid voor enige schade (ongeacht de basis voor de actie) is niet het bedrag van de tijdens de maand die onmiddellijk daadwerkelijk door u betaalde om Sokuvo.nl vergoedingen overschrijden in totaal voorafgaand aan de handeling naar verluidt die aanleiding geven tot Sokuvo.nl 's aansprakelijkheid.

Bestel Acceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde opdrachten die wij niet kunnen aanvaarden en moeten annuleren kan zijn. Sokuvo.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren of te annuleren een bestelling om welke reden. Sommige situaties die kunnen leiden tot uw bestelling wordt geannuleerd omvatten beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onjuistheden of fouten in het product of prijsinformatie, of problemen die door onze krediet-en fraude te vermijden afdeling. We kunnen ook aanvullende controles of informatie voor het accepteren van een order. Wij zullen contact met u opnemen indien alle of een deel van uw bestelling wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te aanvaarden. Typografische fouten Terwijl Sokuvo.nl streeft ernaar om accurate product-en prijsinformatie te verstrekken, prijzen of typografische fouten optreden. Sokuvo.nl kan niet bevestigen de prijs van een artikel tot na je bestelling. In het geval dat een artikel wordt vermeld op een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs of product informatie stelt Sokuvo.nl het recht, naar eigen goeddunken, te weigeren of te annuleren eventuele bestellingen geplaatst voor dat item. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd, Sokuvo.nl kan, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u op voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte van deze annulering. Prijzen in verschillende valuta Prijsstelling van producten verkocht door Sokuvo.nl is gebaseerd op de cijfers berekend in Amerikaanse dollars (US $). Prijzen weergegeven in andere valuta worden omgerekend van US Dollars volgens de meest up-to-date wisselkoersen. Vanwege de fluctuerende valutakoersen; prijzen zijn weergegeven in niet-Amerikaanse denominaties van valuta op de site, anders dan op het betreffende product pagina, misschien niet de meest actuele. Delen van de site waar de niet-Amerikaanse denominaties van valuta onnauwkeurig kunnen zijn omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele banners, promotie-pagina's, en informatie over de productcategorie pagina's. De prijs wordt weergegeven op een afzonderlijk product pagina, ongeacht de valuta denominatie, is de huidige prijs u aansprakelijk te betalen om Sokuvo.nl zijn, exclusief verzendkosten.

Arbitrage

Indien de partijen geen geschil te regelen binnen de 30 dagen nadat het geschil zich voordoet, zij instemmen met een dergelijk geschil voor arbitrage die worden uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrage regels van de Commissie van kracht zijn op de verzendknop naar Hong Kong International Arbitration Center (het "HKIAC") ogenblik van de aanvraag voor arbitrage. De scheidsrechterlijke uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet welke eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat Sokuvo.nl is niet verantwoordelijk voor de werking van of de inhoud op of via een dergelijke site.

Remedies

U verklaart dat Sokuvo.nl 's rechtsmiddel voor een feitelijke of dreigende schending van deze overeenkomst onvoldoende en dat Sokuvo.nl het recht op nakoming of gerechtelijk bevel, of beide, naast eventuele schade die Sokuvo.nl kunnen zijn zou zijn wettelijk recht om te herstellen, samen met de redelijke kosten van een vorm van geschillenbeslechting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten. Geen recht of rechtsmiddel van Sokuvo.nl zijn exclusief enige andere, hetzij bij wet of in het eigen vermogen, met inbegrip van, zonder beperking, schade dwangmiddel, honoraria en kosten van advocaten. Geen geval van afstand door Sokuvo.nl van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden zijn van elke verplichting af om soortgelijke, toekomstige of andere ontheffing verlenen impliceren.